Continuum Technology

 

 

Milling Solutions

 

Filtration & Environment

 

 

 

 

Aktuell

 

 

Anbei finden Sie die Unterlagen zu dem EU-Förderprogramm BG16RFOP002-1.001-0389-C01/07.07.2017

als Zip-Datei. Nachtrag PDF-Datei

 

 

 

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.51 от ЗУСЕСИФ и BG16RFOP002-1.001-0389-C01/07.07.2017 „Внедряване и пазарна реализация на иновативен продукт от КОНТИНУУМ ТЕКХНОЛОГИ ЕООД “, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Континуум текхнологи" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Документация като Zip и Допълнение-разяснения като PDF